Obchodní podmínky

Všeobecné a obchodní podmínky Gumdrop s.r.o.
a smluvní podmínky mezinárodní přepravy

 

Online objednávka jízdenek

Cesta
Cestující
Další služby
0 Kč / os 0 Kč
500 Kč / ks 0 Kč
500 Kč / ks 0 Kč
Objednatel
+
Dokončení objednávky

Uveďte číslo mobilního telefonu, který budete mít u sebe funkční jak při odjezdu z ČR, tak i v zahraničí!
Tři dny před návratem do ČR Vám bude zaslána informativní SMS o času odjezdu z Vašeho letoviska!

+


Poptávka rezervace autobusu

Objednejte si celý autobus nebo menší vozidlo.
Po vyplněním níže uvedeného formuláře Vás budeme kontaktovat
s naší cenovou nabídkou.

Zadavatel
+
Místo a čas
Vozidlo a počet osob

VOP a přepravní podmínky

I. Předmět úpravy

Všeobecné a obchodní podmínky (dále jen „VOP“) a Smluvní přepravní podmínky na jízdách – linkách (dále jen „přepravní podmínky“) stanoví podmínky pro přepravu osob a zavazadel v autobusech na linkách provozovaných společností GUMDROP s.r.o. (dále jen „dopravce“), IČ: 25735977, DIČ: CZ25735977, zapsanou v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 65548 a zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba. (dále jen „Zákazník“).

II. Výklad některých pojmů

Pro účely těchto přepravních podmínek se rozumí:

 1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen „přepravní smlouva“) vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě obecně závazných právních předpisů a těchto přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové a závazek cestujícího dodržovat tyto přepravní podmínky, zejména zaplatit cenu za přepravu.
 2. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy.
 3. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo jinou osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy (dále jen „oprávněná osoba“).
 4. Každý, kdo si zakoupí jízdenku, projevuje svůj souhlas s těmito přepravními podmínkami. Obsahem přepravní smlouvy mezi dopravcem a cestujícím je pouze přeprava osob a zavazadel podle těchto přepravních podmínek. Nadstandardní služby (zejména poskytnutí nápojů, drobného občerstvení, denního tisku a časopisů, promítání filmů, Wi-Fi internetové připojení, WC) jsou poskytovány nad rámec přepravní smlouvy na základě provozních možností dopravce a jejich neposkytnutím nevzniká cestujícímu žádný nárok na slevu z jízdného nebo odškodnění.

IV. Jízdní doklad a jeho náležitosti

 1. Cestující se pro účely kontroly řádného vzniku práva na přepravu a po dobu jejího trvání (provádění) prokazuje platným jízdním dokladem (dále jen „jízdenka“), není-li dále stanoveno jinak. Příslušnou část jízdenky (doklad pro cestujícího) je cestující povinen uschovat pro případnou kontrolu a musí být na požádání předložena..
 2. Jízdenka obsahuje zejména:
  1. název (firmu) dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
  2. nástupní a cílovou stanici,
  3. jméno a příjmení cestujícího,
  4. termín přepravy

V. Placení jízdného a poplatků

 1. Cestující platí za jízdenku jízdné podle platného tarifu.
 2. Cestující je povinen při zakoupení jízdenky zkontrolovat, zda vydaná jízdenka odpovídá zadaným údajům.

VI. Vrácení jízdného

 1. Jízdenku lze vrátit před odjezdem v kanceláři, kde byla jízdenka zakoupena. Storno lze též provést telefonicky nebo prostředky elektronické komunikace. Pokud je storno jízdenky provedeno telefonicky nebo prostředky elektronické komunikace, cestující musí následně doložit neprojetou jízdenku v místě, kde byla zakoupena, a to nejpozději do 10 dnů od provedení storna.
 2. Storno poplatek představuje procentuální částku z původní ceny jízdenky.
  Výše storno poplatku je:
  1. při vrácení jízdenky 10 dnů a více před odjezdem spoje 50 % z ceny jízdného;
  2. při vrácení jízdenky 9–4 dny před odjezdem spoje 75 % z ceny jízdného;
  3. při vrácení jízdenky méně než 3 dny před odjezdem spoje 100 % z ceny jízdného.

VII. Cestovní doklady

Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových a celních předpisů zemí, do kterých cestuje nebo přes které projíždí. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. V případě, že cestujícímu celní nebo policejní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části či jinou náhradu.

VIII. Podmínky přepravy osob a zavazadel

 1. Dopravce je oprávněn odmítnout přepravu cestujícího, který jeví známky opilosti nebo požití toxických nebo omamných látek, cestujícího, jehož tělesné znečištění nebo znečištění jeho oděvu odporuje obvyklým hygienickým zásadám nebo by mohlo způsobit znečištění cestujících nebo prostor vozidla.
 2. Cestujícím není dovoleno do autobusu vnášet předměty, nápoje či potraviny, které mohou vzhledem ke svým vlastnostem snadno způsobit znečištění nebo poškození vozidla, přepravovaných osob či věcí.
 3. V autobuse je zakázáno kouřit.
 4. V autobuse dále není dovoleno konzumovat omamné a psychotropní látky a s sebou donesené alkoholické nápoje. Cestující, který bude jevit známky opilosti, nebude k přepravě přijat, a to bez nároku na vrácení jízdného. Stejně tak je zakázáno převážet omamné látky a nestandardní léky, jež neslouží k předepsané léčbě cestujícího. Dopravce si vyhrazuje právo zakázat vstup do autobusu cestujícím, kteří nebudou tato ustanovení respektovat, resp. je vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení jízdného.
 5. V autobuse je zakázáno hlasité používání audio přehrávačů, veškerých hudebních nástrojů a podobně, které může být nepříjemné ostatním cestujícím.
 6. Dopravce nezajišťuje plné asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace, řidič se snaží být tomuto cestujícímu nápomocen.
 7. Vozidla dopravce nejsou bezbariérová.
 8. Přeprava zvířat není povolena. V autobuse lze přepravovat pouze vodící a asistenční psy (náležitě označené a s průkazem), doprovázející osobu s průkazem ZTP/P či cvičitele. Tito cestující jsou povinni zajistit, že zvíře neznečistí nebo nepoškodí vozidlo či neohrozí ostatní cestující.
 9. Cestujícím je doporučeno, aby se v hlavních nástupních a přestupních zastávkách dostavili k odbavení nejpozději 15 minut před odjezdem.
 10. Osoby mladší 16 let jsou z důvodu režimu platného v tranzitních a cílových státech přepravovány pouze v doprovodu osoby ve věku alespoň 16 let.
 11. Krátké zdravotní (hygienické) přestávky nebo přestávky k občerstvení během cesty nejsou povinné. Jejich interval a délka jsou závislé na časovém rozvrhu. Cestující jsou povinni dodržovat předem ohlášenou délku těchto přestávek. Jestliže cestující nenastoupí do vozidla ani po 5 minutách po uplynutí doby přestávky, platí, že se další jízdy vzdal. Cestujícímu v tomto případě nevzniká právo na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty ani právo na jiné náhrady.
 12. Cestující, který znečistil nebo poškodil vozidlo nebo jeho vybavení či jiné zařízení dopravce, ohrožuje plynulost dopravy, případně jinak porušuje ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., zákona č. 266/1994 Sb., vyhlášky Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., těchto přepravních podmínek, zaplatí kromě náhrady škody přirážku ve výši 1000 Kč.

IX. Práva dopravce

 1. Dopravce si vyhrazuje právo na změny v časech odjezdů, pro které je oprávněn od přepravního závazku nejpozději do 3 dnů přede dnem, kdy mělo dojít k započetí přepravy, odstoupit, a to formou oznámení této skutečnosti na internetových stránkách dopravce www.gumdrop.cz nebo telefonicky nebo prostředky elektronické komunikace, pokud jde o cestující, kteří dopravci sdělili telefonní číslo nebo údaje potřebné k elektronické komunikaci. V těchto případech mají cestující právo na vrácení zaplaceného jízdného v plné výši.
 2. Dopravce má dále právo zrušit službu nebo její část v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat.
 3. Odpovědnost dopravce zahrnuje škody, které vzniknou v době od nástupu cestujícího do autobusu až po jeho výstup, tyto dvě činnosti nevyjímaje.

X. Práva a povinnosti cestujícího

 1. Cestující je povinen být během jízdy připoután, pokud je jeho sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem.
 2. Děti do 12 let nesmí cestovat na sedadlech za řidičem, tedy na sedadlech č. 1, 2, 3 a 4, na sedadlech za zadními dveřmi a na prostředním sedadle v poslední řadě. Autosedačka pro přepravu dětí v autobuse není povinná.
 3. Každý cestující má nárok na obsazení pouze jednoho sedadla.
 4. Cestující musí při plánování návazného spojení brát v úvahu možnost vzniku zpoždění. Za škody vzniklé zpožděním, výpadkem jízdy nebo zmeškáním dalšího spojení, které dopravce prokazatelně nezavinil, nenese žádnou odpovědnost.
 5. Při nedodržení ustanovení vyplývajících z článku X. těchto přepravních podmínek, stejně jako dalších obecně závazných předpisů, může být cestující z přepravy vyloučen. V těchto případech je dopravce okamžitě zbaven veškerých smluvních povinností ke klientovi a není povinen mu uhradit, a to ani částečně, cenu jízdného, či jinou další náhradu.
 6. Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě jsou mj. upravena nařízením EP a Rady EU č. 181/2011.

XI. Pojištění

Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových a celních předpisů zemí, do kterých cestuje nebo přes které projíždí. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. V případě, že cestujícímu celní nebo policejní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části či jinou náhradu.

XII. Reklamace

 1. Podmínky přepravní smlouvy, včetně odpovědnosti dopravce, jsou zakotveny v obecně závazných právních předpisech.
 2. Každá reklamace musí být uplatněna nejpozději do 2 měsíců ode dne skončení jízdy a musí k ní být doložena jízdenka. Reklamace může být podána v místě, kde byla jízdenka zakoupena nebo na adrese dopravce, který příslušnou linku provozuje. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení.
 3. Reklamace za ztrátu, odcizení, či poškození zavazadel musí být uplatněna cestujícím ihned po převzetí zavazadla v cílové zastávce u pracovníka dopravce. Ten je povinen cestujícímu míru poškození nebo ztrátu písemně potvrdit. Toto potvrzení spolu s jízdenkou tvoří neoddělitelnou součást reklamace zavazadla.
 4. Odškodnění v případě ztráty zavazadla a škod způsobených na podaných zavazadlech, nemůže převyšovat limity stanovené obecně závaznými právními předpisy.
 5. Za zavazadla, která jsou přepravována v prostoru pro cestující, nenese dopravce odpovědnost s výjimkou jejich odcizení nebo ztráty v souvislosti s dopravní nehodou a pokud byla dána pod jeho dohled. Totéž platí o osobních věcech a předmětech, které má cestující na sobě nebo u sebe.

XIII. Přeprava zavazadel

 1. V souladu s obecně závaznými právními předpisy se zavazadla přepravují odděleně od cestujícího jako předaná zavazadla a společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako jiné zavazadlo.
 2. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není- li dále stanoveno jinak.
 3. Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá nebo žíravá, věc, která může způsobit nákazu, nelze ji umístit ve vozidle na místě určeném k přepravě zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 30 kg, není-li dále stanoveno jinak.
 4. Předaná zavazadla jsou přepravována v zavazadlovém prostoru autobusu.
 5. V předaném zavazadle nesmí být přepravovány následující věci: peníze, šeky, platební karty, obchodovatelné či cenné papíry nebo ostatní cennosti, obchodní či jiné osobní dokumenty, pasy či jiné osobní identifikační doklady, klíče, mobilní telefony, šperky a předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery nebo jiné elektronické přístroje (včetně PC, notebooků a CD s databázemi), umělecké a křehké předměty.
 6. Předané zavazadlo, vyžaduje-li to jeho povaha, musí být baleno tak, aby jeho obsah byl chráněn před ztrátou nebo poškozením, aby nemohlo způsobit škodu osobám, poškodit vozidlo, jiná zařízení, jakož i ostatní zavazadla nebo jiné předměty.
 7. Pokud cena zavazadla převyšuje částku 5.000 Kč, doporučuje se cestujícímu sjednat doplňkové pojištění zavazadel. Horní hranice ceny předaného zavazadla je dopravcem stanovena 15.000 Kč. Zavazadla s vyšší hodnotou se k přepravě nepřijímají.
 8. Věci podléhající rychlé zkáze, za něž se považují věci, které se rychle kazí vlivem tepla nebo chladu (snadno zkazitelné věci) se jako předané zavazadlo přepravují výhradně v přepravních obalech odpovídajících povaze přepravované věci, aby nemohlo dojít k poškození, ke změně povahy, k úbytku nebo k jinému znehodnocení přepravované věci.
 9. Není-li stanoveno jinak, jsou maximální povolené rozměry předaného zavazadla 20x70x80 cm (součet tří rozměrů nesmí překročit 170 cm). Maximální povolená hmotnost jednoho kusu zavazadla je 15 kg, s tím, že cestující má právo na přepravu jednoho předaného zavazadla. V případě nutnosti přepravy dvou předaných zavazadel o celkové hmotnosti v součtu nejvýše 20 kg, a to za cenu stanovenou příplatkem 500 Kč.
 10. Jedno jiné zavazadlo na cestujícího je přepravováno zdarma. Jiné zavazadlo je zavazadlo snadno přenosné, které cestující má u sebe a lze je umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího, povolená nejvyšší hmotnost 5 kg. Zavazadlo musí být ve voze uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem cestujících osob, případně podle pokynů řidiče nebo pověřené osoby. Dopravce neodpovídá za zavazadla a věci umístěné v prostoru pro cestující.
 11. Přeprava nadpočetných a nadměrných zavazadel, dětských kočárků a jízdních kol, je povolena za následujících podmínek:
  1. rezervovat místo pro takové zavazadlo lze pouze cestujícímu, který si již zakoupil jízdenku,
  2. přeprava je možná pouze v určeném období, na vybraných linkách, úsecích linky nebo do vybraných destinací,
  3. prostor pro přepravu je omezen a podléhá rezervaci, tu může přidělit pouze dispečink v rámci volné kapacity autobusu,
  4. zavazadla musí být zabaleny ve vhodném přepravním obalu,
  5. dětský kočárek lze přepravovat pouze složený,
  6. jízdní kolo lze přepravovat v zavazadlovém prostoru vozidla, a to složené do maximálních rozměrů 35 x 80 x 140 cm a uložené ve speciálním přepravním obalu
  7. za přepravu nadpočetných a nadměrných zavazadel, dětských kočárků a jízdních kol, se platí poplatek stanovený Sazebníkem poplatků, a to při odbavení.
 12. Přeprava nedoprovázených zásilek není na linkách přípustná.

XIV. Předávání zavazadel k přepravě a jejich výdej

 1. Podléhá-li přeprava zavazadla zaplacení dovozného, je cestující povinen příslušnou částku zaplatit před naložením zavazadla do autobusu.
 2. Cestující je povinen řídit se pokyny přepravce, státních a veterinárních orgánů při všech bezpečnostních, celních, policejních a veterinárních kontrolách a prohlídkách.
 3. Při přestupu cestující vždy odpovídá za přeložení všech svých zavazadel do autobusu, ve kterém bude pokračovat v další jízdě.
 4. Předané zavazadlo musí být označeno cestujícím trvanlivě a zřetelně na dobře viditelném místě označeno jménem, příjmením a adresou cestujícího a názvem stanice určení.
 5. Cestující může při předání zavazadla k přepravě uvést cenu zavazadla, kterou řidič nebo pracovník dopravce zapíše na část zavazadlové lístku. Tato cena se považuje za prokázanou cenu předaného zavazadla pro případ poškození nebo ztráty cestovního zavazadla v době trvání přepravní smlouvy.
 6. Předané zavazadlo si cestující vyzvedne bezprostředně po příjezdu spoje do místa určení.
 7. Předané zavazadlo, které si cestující nevyzvedne v době dle čl. XV. odst. 5 těchto přepravních podmínek, je neodebraným zavazadlem a dopravce je skladuje za smluvní úhradu ve výši 50 Kč za každých i jen započatých 24 hodin po čase příjezdu.

XV. Reklamace poškození a ztráty zavazadla

 1. Zavazadlo se považuje za platně vydané, jestliže je dopravce v dobré víře vydá držiteli zavazadlového lístku. Není-li předložen zavazadlový lístek, je dopravce povinen vydat zavazadlo jen tehdy, prokáže-li osoba žádající výdej předaného zavazadla osobní údaje a hodnověrně svůj vztah k zavazadlu a písemně potvrdí převzetí tohoto zavazadla. Nevyzvednuté zavazadlo uloží dopravce na bezpečné a vhodné místo a to na náklady cestujícího.
 2. Převezme-li cestující předané zavazadlo bez výhrady, má se za to, pokud neprokáže opak, že převzal zavazadlo v úplném a dobrém stavu.
 3. Dopravce odpovídá za škodu na předaných zavazadlech z důvodů a do výše dle obecně závazných právních předpisů.
 4. Dojde-li ke ztrátě předaného zavazadla nebo zjistí-li cestující při výdeji předaného zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned pracovníka dopravce o zjištění stavu předaného zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu s jízdenkou a zavazadlovým lístkem nezbytnou součást reklamace, která musí být uplatněna písemně.
 5. Při úplné ztrátě předaného zavazadla má cestující právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě zavazadla.
 6. Při poškození předaného zavazadla má cestující právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě zavazadla.
 7. Odškodnění v případě ztráty předaného zavazadla nebo škody na předaném zavazadle se řídí těmito přepravními podmínkami a obecnými závaznými právními předpisy.
 8. Dopravce neodpovídá za škodu na přepravovaném předaném zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej předaného zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek:
  1. obal neodpovídá povaze přepravované věci,
  2. obsahem zavazadla jsou věci, které obsahem zavazadla být nesmějí, živá zvířata, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah zavazadla nepravdivě deklarován,
  3. obsahem zavazadla jsou věci uvedené v těchto přepravních podmínkách,
  4. nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí,
  5. poškození zavazadla bylo způsobeno obsahem zavazadla,
  6. jednáním cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného zavazadla.
 9. Dopravce nemá žádnou zodpovědnost za jiná zavazadla a věci, které jsou přepravovány v prostoru pro cestující, s výjimkou škod, které jsou způsobeny provozem autobusu jakožto silničního motorového dopravního prostředku.

XVI. Zpracovávání osobních údajů

 1. Za účelem uzavření Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby dopravce se souhlasem Zákazníka zpracovává osobní údaje Zákazníka v rozsahu titul., jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje Zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům dopravce, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované dopravcem. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.
 2. Za účelem evidence Zákazníků ve věrnostním systému a se souhlasem Zákazníka dopravce zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu titul jméno, příjmení, datum narození bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, země pobytu či čerpání služeb. Poskytnuté osobní údaje Zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům dopravce a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu Zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem dopravce obchodní sdělení dopravce dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek nezařazení Zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb dopravce.
 3. Za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných je dopravce oprávněn zpracovávat jméno, příjmení a adresu Zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu Zákazníka je dopravce dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti. Osobní údaje Zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům dopravce a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu Zákazníka těm, již jsou oprávněni šířit jménem dopravce obchodní sdělení dopravce dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.
 4. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle tohoto článku VOP kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu Zákazníka má Zákazník právo zdarma odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení dopravce dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.
 5. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb.

XVII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soudní spory vzniklé mezi dopravcem a cestujícím mohou být vedeny pouze u obecného soudu na území České republiky, který o uplatněných nárocích rozhoduje podle předpisů uvedených v těchto přepravních podmínkách.
 2. Tyto Smluvní přepravní podmínky společnosti GUMDROP s.r.o. platí od 1.1.2015.